Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Przepisy na Zdrowie

Pier Luigi Rossi
pubblicato da ABOCA

Prezzo online:
0,00

Niniejsza ksika kucharska jest wyjtkowa, poniewa: Zawiera odpowiednio zbilansowane przepisy opracowane tak, aby zapewni waciwoci niezbdne dla zachowania zdrowia i kontrolowa szczyt glikemiczny po spoyciu posiku Oferuje szeroki wybór przepisów w celu zaspokojenia wymogów charakterystycznych dla zrónicowanych stylów ywieniowych (diety wegetariaskie, standardowe, biakowe, wglowodanowe, bezglutenowe) Jej praktyczna struktura pozwala na atwe odnalezienie oryginalnych pomysów na poszczególne posiki w cigu dnia: niadanie, przeksk, obiad, kolacj Zawiera równie atwe przepisy na posiki do spoycia poza domem Dziki konstrukcji w postaci stojaka z ksiki mona korzysta bezporednio na blacie kuchennym W razie potrzeby stojak mona wyczyci wilgotn mikk gbk

Dettagli down

Generi Gastronomia » Cucina salutista e per specifiche diete , Scienza e Tecnica » Medicina , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Aboca

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2020

Lingua Italiano

EAN-13 9788855231008

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Przepisy na Zdrowie"

Przepisy na Zdrowie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima