Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Traditional music of china
Traditional music of china

Traditional music of china


pubblicato da Ducale Music

8,99
Esaurito
Consegna gratuita con spesa totale superiore a 24€
facebook tweet linkedin google whatsapp
Esaurito
Consegna gratuita con spesa totale superiore a 24€
facebook tweet linkedin google whatsapp

Lista dei brani

 
1 THE CLOUDS CHASING THE MOON (CHINESE MUSIC ENSEM
2 SPRING TN TH EPARMIRS (BAMBOO FLUTE)
3 WILD GEESE ALIGHTING (PIPA)
4 FISHERMEN'S SONG AT EVENTIDE (GUZHENG)
5 THERE IS A GOLDEN SUN IN BEIJING (ERHU)
6 THREE VARIATIONS ON THE PLUM BLOSSOMS (GUQIN)
7 A HUNDRED BIRDS PLAYING HOMAGE TO THE PHOENIX
8 AI YING MOURNING CAPITAL OF THE CHU STATE
9 SPRING ARRIVES AT THE YI RIVER (LIUQIN)
10 RISING HIGHER STEP BY STEP (GUANGDONG MUSIC)
11 GO TO THE FAIR (PLUCKED INSTRUMENTS ENSEMBLE)
12 A HORSE RACE (ERHU MASS PLAYING)
13 THE DEEP NIGHT (JINGHU)
14 FURSUING THE FISH (HULUSI SOLO)
15 THE BAMBOO PLANT NAMED AFTER THE IMPERIAL CONCUB
16 TUNE NAMED HE HUAN LING (SANXIAN)
1 TRADITIONAL BEIJING OPERA: LI SHIJI
2 FANG RONGXIANG
3 DU JINFAN
4 SUN YUE
5 YANG CHUNXIA
6 ZHANG XUEJIN
7 NATIONAL OPERA: WANG YUZHEN
8 GUO LANYING, LUO MINVHI
9 ZHENG LI
10 YU WENHUA, WEI JINDONG
11 PEN LIYUAN
12 SOLO, CHORUS
13 MODERN BEIJING OPERA: MA CHANGLI, HONG XUEFEL, Z
14 TONG XIANGLING
15 LIU CHANGYU
16 GAO YUQUIAN
17 QI SHUFANG
18 LI BINGSHU

Dettagli

Generi World , Pop Rock internazionale

Etichetta Ducale Music

Formato Audio CD

Pubblicato 01/01/2007

Lingua Italiano

EAN-13 0076119610072

torna su Torna in cima